Khái quát

Xây dựng một hệ thống quảng cáo Enterprise chuyên biệt phù hợp với business của khách hàng. Hệ thống với lượng traffic rất lớn, đòi hỏi xử lý tối ưu hóa

Kỹ thuật sử dụng:

Infra: EC2, S3, Cloudflont, Lamda

Ngôn ngữ/Tech: PHP, Java

Mô hình: Webpage, API Java, Batch Java

Khách hàng: Công ty media của Nhật Bản