Khái quát

Là dự án replace một hệ thống có sẵn về quản lý tổ chức sự kiện, quản lý khách hàng và thanh toán.

Kỹ thuật sử dụng:

Infra: ECS, S3, CloudFront, CloudWatch

Ngôn ngữ/Tech: Laravel, VueJS

Liên kết ngoài: Salesforce, kintone

Mô hình: Webpage, API x Frontend VueJS SPA

Khách hàng: Công ty tổ chức sự kiện tại Nhật Bản