Khái quát

Phát triển hệ thống quản lý phòng tập Yoga cùng chức năng livestream. Matching Platform kết nối giữa người giáo viên dạy và người học Yoga.

Kỹ thuật sử dụng:

Infra: EC2(AutoScaling), S3, SQS, RDS

Ngôn ngữ/Tech: Laravel, Jquery

Liên kết ngoài: Agora3x

Mô hình: API x Webpage, Batch

Khách hàng: Công ty vận hành hệ thống Yoga lớn tại Nhật Bản