Khái quát

Các trao đổi về Kế thừa thường sẽ gặp trực tiếp, tuy nhiên nếu xây dựng được hệ thống web thì từ các thủ tục trên giấy sẽ được số hóa. Xây dựng hệ thống để hướng tới các khách hàng tiềm năng. Có cả site cho khách hàng và site cho admin.

Kỹ thuật sử dụng:

Infra: ECS, S3, Aurora PostgreSQL, SES, SNS, Cloudflont, Lamda

Ngôn ngữ/Tech: Java Spring, VueJS, Kotlin

Liên kết ngoài: Salesforce, kintone

Mô hình: API x Frontend VueJS SPA

Khách hàng: Công ty tư vấn luật tại Nhật Bản