Khái quát

Là hệ thống matching platform giữa “Người cung cấp dịch vụ” và “ Khách hàng cần sử dụng dịch vụ/ Hoặc công ty môi giới dịch vụ” house cleaning. Hệ thống chuyên môn hóa BtoB giữa các công ty bao gồm cả chức năng quyết toán tài chính.

Kỹ thuật sử dụng:

Infra: EC2(AutoScaling), S3, AuroraMysql, Elasticsearch, SES, SNS, Cloudflont, Lamda@Edge

Ngôn ngữ/Tech: Phalcon3.4, PHP 7.2

Liên kết ngoài: Google Geocoding API

Mô hình: Webpage, Batch

Khách hàng: Công ty con trong Tập đoàn lớn của Nhật Bản